فروشگاه عرضه ارده اردکان

شهرستان اردکان مرکز تولید و پخش حلوا ارده و ارده کنجد در ایران می باشد و فروشگاههای مختلف و فراوانی در این شهر به عرضه محصولات کنجدی اقدام می کنند.

عرضه و فروض سوغات همواره یکی از مهمترین دغدغه های مردم بومی یک منطقه است به طوریکه می توان از ارزش تجاری کلوچه برای مردم شهرهای شمالی، انواع باقلوا در شهرهای قزوین، یزد و تبریز و البته ارده و حلوا ارده کنجدی در شهرستان بزرگ اردکان در شمال استان یزد بسیار زیاد است.