تولیدکنندگان معتبر ارده تازه

همانطور که می دانید مرکز تولید ارده تازه در شهرستان اردکان است لذا تولیدکنندگان معتبر و فراوانی در این شهرستان بزرگ فعالیت اقتصادی دارند.
با توجه به اینکه شهرستان اردکان در شمال استان یزد همواره به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تولید محصولات کنجدی مطرح بوده است لذا توجه تاجران و شرکت های پخش مواد غذایی که در شهرهای بزرگ ایران فعالیت تجاری و اقتصادی دارند به این شهر معطوف بوده است و همواره در پی عقد قرار داد تجاری و اقتصادی با تولیدکنندگان ارده و حلوا ارده در اردکان بوده اند تا این محصولات را به صورت گسترده در شهرهای مدنظر خود توزیع کنند.