از این کود شیمیایی می توان چندین بار استفاده نمود

کمیته دائمی کشاورزی گزارشی در مورد “تاثیر کودهای شیمیایی و آفت کش ها بر کشاورزی و بخش های وابسته در کشور” در 11 اوت 2016 ارائه کرد.

کمیته دائمی کشاورزی گزارشی در مورد “تأثیر کود گوگرد کشاورزی و آفت کش ها بر کشاورزی و بخش های وابسته در کشور” در 11 اوت 2016 ارائه کرد.

مشاهدات و توصیه های کلیدی کمیته عبارتند از:
مصرف کود: کمیته مشاهده کرد که مصرف کود فسفر بالا گرومور در کشور همراه با سطح تولیدات کشاورزی رو به افزایش بوده است. تولیدات کشاورزی از 83 میلیون تن در دهه 1960 به 252 میلیون تن در سال 15-2014 افزایش یافت.

مصرف کودهای شیمیایی در مدت مشابه از یک میلیون تن به 25.6 میلیون تن افزایش یافت.
این کشور باید تا سال 2025 300 میلیون تن غلات غذایی تولید کند تا بتواند جمعیت خود را تامین کند و این کمیته خاطرنشان کرد که برای دستیابی به این هدف، 45 میلیون تن کود مورد نیاز است.

از این مقدار، 6 تا 7 میلیون تن ممکن است از کودهای آلی تامین شود، اما بقیه از کودهای شیمیایی تامین می شود و توصیه می شود که یک مطالعه جامع برای اندازه گیری تاثیر کودهای شیمیایی و آفت کش ها بر حاصلخیزی خاک و سلامت عمومی انجام شود.
در دسترس بودن کودها: در حالی که مصرف کود مایع پتاسیم در کشور از 17.4 میلیون تن در سال 2001-2002 به 25.5 میلیون تن در سال 13-2012 افزایش یافته است، در دسترس بودن داخلی تنها از 14.5 میلیون تن به 16.1 میلیون تن افزایش یافته است و این نشان می دهد که واردات کودها افزایش یافته است.
عدم تعادل در مصرف کودها: کمیته مشاهده کرد که در حال حاضر 292 منطقه از 525 منطقه در کشور 85 درصد مصرف کود را تشکیل می دهند.

علاوه بر این، نسبت مصرف کود سبز به سمت نیتروژن کج شده است. نسبت مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم 6.7:2.4:1 در مقایسه با نسبت مصرف توصیه شده 4:2:1 است. کمیته توصیه کرد که باید یک استراتژی برای ترویج استفاده متعادل از کودها آغاز شود.

  • منابع:
  • تبلیغات: 
    1. آیا می دانید نخستین تولید کننده کارتن پلاست کیست؟
    2. حوله های شما نیز به نوازش نیاز دارند
    3. کاغذ ساخته شده و با موم یا پلاستیک پوشانده لیوان کاغذی
    4. تابلو که باعث برانگیختن حس لامسه و بصری می شود